Relevante informatie Stichting nieuw.bewoners033.nl

De Stichting nieuw.bewoners033.nl heeft in 2015 de ANBI status van de belastingdienst verkregen, zodat de giften niet belastingplichtig zijn. Ons IBAN nummer bij de Triodos Bank is: NL50 TRIO 0198 1482 16  tnv. Stichting Bewoners033
Deze status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vereist transparantie over onze doelen en prestaties. Conform de vereisten van de belastingdienst publiceren wij als volgt de volgende informatie op onze website:

  • De naam van de Stichting is ‘Stichting nieuw.bewoners033.nl’ en deze stichting is opgericht op 31 december 2014 bij Notaris Veldhuizen te Amersfoort.
  • Deze stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 62.30.6995
  • Deze stichting staat bij de belastingdienst bekend onder het RSIN/fiscaal nummer: 8547.58.112
  • Het contactadres van de secretaris van het bestuur is: Billitonstraat 15, 3818 CM Amersfoort
  • Het contactadres voor e-mails is: redactie@nieuw.bewoners033.nl
  • Een korte omschrijving van de doelstelling is: nieuw.bewoners033.nl is een stichting met als doel om bewonersinitiatieven in de gemeente Amersfoort inzichtelijke te maken, onderling af te stemmen, te verbinden en te versterken. De stichting heeft geen winstoogmerk en werkt met vrijwilligers. De exacte omschrijving van het doel van de stichting staat in artikel 2 van onze statuten. Lees via deze link onze statuten.
  • De stichting heeft volgens de statuten een bestuur van tenminste drie leden, die uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester benoemt. Elk bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaren met maximaal twee aansluitende herbenoemingen.

Als hoofdlijnen van ons actuele beleidsplan hebben wij de volgende zaken geformuleerd:

  • De hoge score van het inzichtelijk maken van de bewonersinitiatieven in Amersfoort vasthouden.
  • Wij willen vraagbaak zijn voor bewonersinitiatieven die hulp zoeken met hun organisatie.
  • Wij willen verbindingen leggen en onderhouden met andere initiatieven die bezig zijn met bewonersinitiatieven.
  • Het bezoekersaantal (traffic) naar de website verdubbelen.
  • Een vorm van commitment van de Amersfoortse bevolking voor nieuw.bewoners033.nl . We denken hierbij aan crowdfunding, maar misschien is crowdsupport ook voldoende.
  • Wij willen dat er over twee jaar minstens drie financiële pijlers zijn, zodat wij de kosten van het beheer betalen en een vorm van vrijwilligersvergoeding mogelijk maken.
  • Wij willen goede afstemming blijven houden met het bestuur van de stad (college b&w, beleidsambtenaren en gemeenteraad) met de uitdrukkelijke insteek – ook voor de buitenwereld – van onafhankelijkheid. Klik HIER voor de verkorte versie van ons beleidsplan.

Sinds 31 december 2014 bestaat het bestuur uit:

 • Voorzitter: (vacature)
 • Secretaris: Jan Kooning
 • Penningmeester: Jaap van Loon
 • Volgens artikel 4 van de statuten ‘genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld’. De stichting wil actieve vrijwilligers een vorm van vrijwilligersvergoeding geven, afhankelijk van de financiële positie van de stichting. De stichting heeft geen personeel in dienst.
 • Klik hier voor het verslag van de activiteiten in 2015.
 • Lees hier het verslag van de balans en van de baten en lasten over 2015, met toelichting.