Bewoners033 is een onafhankelijke netwerkorganisatie, opgericht en gerund door vrijwilligers. Ter ondersteuning van alle bewoners-initiatieven die zich er elk op hun eigen manier inzetten om Amersfoort, Hoogland of Hooglanderveen nóg mooier en prettiger te maken.

Veel initiatieven komen voort uit een goed idee, of onvrede over een bepaalde situatie of een goed voorbeeld van anderen. Zorgen dat zo’n eerste idee of impuls ook uitmondt in een mooi project waar iedereen, inclusief de initiatiefnemers zelf, blij van wordt, is niet altijd eenvoudig.

Bewoners033 is er voor al die mensen die bij het starten of doorzetten van een initiatief behoefte hebben om met andere initiatiefnemers van gedachten te wisselen en ervaringen te delen en gebruik te maken van elkaars kennis en kennissen.

Bewoners033 denkt ook dat we als stad kunnen leren van al die ervaringen. Bijvoorbeeld om te zien hoe we de samenwerking kunnen versterken tussen dergelijke burgerinitiatiefnemers en het gemeentebestuur (college, gemeenteraad en ambtenaren) en werknemers die zich vanuit andere organisaties beroepsmatig inzetten voor Amersfoort.  Die samenwerking gaat niet automatisch soepel. In de praktijk blijkt dat het uitmaakt of iemand dat als inwoner, als gemeenteraadslid, of beroepsmatig doet. Niet voor de motivatie om een positieve bijdrage te leveren aan Amersfoort, vaak ook niet voor de kennis en kundigheid waarmee het (vrijwilligers)werk wordt opgepakt. Maar wel voor de manier waarop dat werk gedaan wordt, de manier waarop we erover spreken, en hoe we beslissen over wat er wel of niet gedaan moet worden.

Voor Bewoners033 staat het perspectief van mensen die initiatieven nemen als inwoner van Amersfoort, Hoogland of Hooglanderveen altijd voorop. Daarom wordt Bewoners033 zelf ook zoveel mogelijk gerund door vrijwilligers. Een aantal van onze activiteiten wordt wel uitgevoerd door mensen die daarvoor betaald worden, omdat we anders niet de continuïteit kunnen bieden die we vinden dat nodig is. Maar het zijn altijd vrijwilligers die besluiten nemen over welke activiteiten we willen oppakken, en hoe we dat gaan doen.

Het ontstaan van Stichting Bewoners033

De eerste website van Bewoners033 is gelanceerd op 1 april 2014 tijdens een feestelijke bijeenkomst waar Het Burgerinitiatief Het Nieuwe Samenwerken  hun visie op de wijze waar op besturen en wonen in Amersfoort hebben overgedragen aan de toen net verkozen nieuwe gemeenteraad (zie hun Overdrachtdossier ) Dat was ook het moment dat Het Nieuwe Samenwerken als burgerinitiatief ophield te bestaan. Met de oprichting van Bewoners033 werd een platform gevormd dat, in de geest van Het Nieuwe Samenwerken, als doel heeft om bewonersinitiatieven te ondersteunen en de communicatie tussen bewoners en de gemeente over rond burgerinitiatieven te verbeteren. Omdat daar kosten mee gemoeid zijn, is in de loop van 2014 gezocht naar een passende rechtspersoon. Er is toen, vanuit praktische overwegingen, gekozen voor een Stichtingsvorm.

Sindsdien is er een bestuur dat jaarlijks verantwoording aflegt over de financiën van de Stichting en twee jaarlijks een beleidsplan opstelt met daar in de plannen voor verdere ontwikkeling.

Financiering

Een deel van de activiteiten van Bewoners033 wordt gefinancierd door de Gemeente Amersfoort. Daarvoor maken we jaarlijks afspraken over de activiteiten die we gaan uitvoeren. Omdat Bewoners033 een ANBI status heeft, is het ook mogelijk om, onder belastingtechnisch gunstige voorwaarden, te doneren.   Tot nu toe hebben we nog weinig werk gemaakt van het zoeken naar een ruimere financiële basis voor Bewoners033. Niet omdat we geen plannen hebben die financiering behoeven, maar vooral omdat we te weinig handen hebben om al die plannen uit te werken.

Menskracht

Bewoners033 staat en valt met de inzet van vrijwilligers.

Bestuur:
Voorzitter: vacant
Secretaris: Jan Kooning
Penningmeester: Jaap van Loon
Algemeen Lid: Guus van Scharrenburg

Redactieteam:
Ineke van Oosten
Annemarie de Bruijn

Werkgroep Buurtwetertegel:
Norbert Baaij
Jan Kooning
Janine Leeuwis

De organisatie van Burgerborrel en Broedplaats wordt (tegen betaling en in opdracht van het Bestuur) verzorgd door Jessica de Ruijter (jessica@samaver.nl).